gallery/2015-09-04_12-22-05_716
 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Udzielanie wyjaśnień w kwestiach podatkowych, powiązanych z prowadzoną książką przychodów i rozchodów,
 • Weryfikacja poprawności dokumentów pod względem formalnym, rachunkowym oraz podatkowym,
 • miesięczne rozliczanie podatkowe- wyliczanie podatku dochodowego
 • wypełnianie rejestrów VAT oraz deklaracji
 • Bieżące księgowanie dokumentów przychodowych i kosztowych w książce przychodów,
 • Bieżące monitorowanie stanu rozliczeń z poszczególnymi kontrahentami,
 • nformowanie klienta z wyprzedzeniem o rozrachunkach przeterminowanych oraz nierozliczonych,
 • Uczestnictwo oraz reprezentowanie Klienta w kontrolach i postępowaniach podatkowych lub skarbowych,
 • Kontakt z organami podatkowymi, przygotowywanie odpowiednich pism wyjaśniających,
 • Sporządzanie planów amortyzacji oraz wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • Rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji.

Oferta prowadzenia książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu: