gallery/sk-250x127
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Udzielanie wyjaśnień w kwestiach podatkowych, powiązanych z prowadzonymi księgami rachunkowymi,
 • Weryfikacja poprawności dokumentów pod względem formalnym, rachunkowym oraz podatkowym,
 • Bieżąca dekretacja oraz księgowanie dokumentów,
 • Przygotowywanie oraz składanie w Urzędzie Skarbowym, w imieniu Klienta sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami prawa,
 • Uczestnictwo oraz reprezentowanie Klienta w kontrolach i postępowaniach podatkowych lub skarbowych,
 • Kontakt z organami podatkowymi, przygotowywanie odpowiednich pism wyjaśniających,
 • Sporządzanie planów amortyzacji oraz wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • Bieżące monitorowanie stanu rozliczeń z poszczególnymi kontrahentami. Informowanie klienta z wyprzedzeniem o rozrachunkach przeterminowanych oraz nierozliczonych,
 • Sporządzanie rocznej informacji dodatkowej oraz sprawozdań Zarządu z działalności gospodarczej (dotyczy spółek prawa handlowego),
 • Opracowanie i wdrożenie zasad polityki rachunkowości,
 • Opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont, dostosowanego do indywidualnych potrzeb klienta,
 • Rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji,
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych zgodnych z Ustawą o Rachunkowości.

Oferta prowadzenia ksiąg handlowych: